Môn hóa lớp 11

BÀI TÂP KHỐI 11

I. Trắc nghiệm

1. Cho ankan X có công thức cấu tạo : . X có tên thay thế là :

A. 2,2,3-trimetylbutan B. 2,2-đimetylpentan C. 2,3-đimetylpentan D. 2,2,3-trimetylpentan

2. Chất nào sau đây có khả năng phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3?

A. But-2-in B. Buta-1,3-đien C. Pent-2-in D. But-1-in

3. Phản ứng đặc trưng của hiđrocacbon no là:

  1. Phản ứng tách. B. Phản ứng cộng. C. Phản ứng thế. D. Phản ứng trùng hợp.

4. But-1-en và các but-2-en là các đồng phân:

  1. mạch cacbon B. cis-trans. C. nhóm chức. D. vị trí liên kết đôi

5. Trùng hợp isopren tạo ra cao su isopren có cấu tạo là:

  1. (-CH2-C(CH3)=CH-CH2-)n. B. (-CH2-CH(CH3)-CH2-CH2-)n

C. (-CH2-C(CH3)-CH-CH2-)n D. (-CH2-C(CH3)-CH=CH2-)n .

6. Ứng với công thức phân tử C4H8 , có tất cả bao nhiêu đồng phân anken?

A. 5 B. 6 C. 3 D. 4

7.Khi đun muối RCOONa với hỗn hợp NaOH, CaO thu được hiđrocacbon có tên là etan. Tên của R là:

A. metyl B. butyl C. etyl D. propyl

8. Công thức chung của ankin là:

  1. CnH2n+2 (n ≥ 1) B. CnH2n-2 (n ≥ 3) C. CnH2n-6 (n ≥ 6) D. CnH2n-2 (n ≥ 2)

9. Ñeå phaân bieät but-1- en vaø butan ta coù theå duøng 1 loaïi thuoác thöû laø :

A. quì tím B. dung dch AgNO3/NH 3C. dung dòch brom D. dd brom hoc quì tím

10. C2H4 và C2H2 phản ứng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây?

A. CO2 ; H2 ; dd KMnO4 B. H2 ; NaOH ; dd HCl

C. dd Br2 ; dd HCl ; dd AgNO3/NH3D. dd Br2 ; dd HCl ; dd KMnO4

11. Ankadien liên hợp là:

A. ankadien có 2 liên kết đôi C=C liền nhau.

B. ankadien có 2 liên kết đôi C=C cách xa nhau.

C. ankadien có 2 liên kết đôi C=C cách nhau 2 nối đơn.

D. ankadien có 2 liên kết đôi C=C cách nhau 1 nối đơn.

12. Có các chất khí sau: CH4 ; SO2 ; CO2 ; C2H4 ; C2H2, số chất khí làm mất mầu dung dịch nước brom là:

A. 2 B. 4 C. 1 D. 3

II. TỰ LUẬN

1: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 2 hidrocacbon mạch hở, liên tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, thu được 11,2 lít CO2 (đkc) và 12,6 gam H2O.

a. Tìm công thức phân tử của 2 hiđrocacbon đó?

b. Tính phần trăm về thể tích của mỗi chất trong hỗ hợp X.

2: a. Viết các PTHH xảy ra (ghi rõ điều kiện) khi cho etilen tác dụng lần lượt với các chất sau: H2, dung dịch Br2, H2O, đốt cháy.

b. Trình bày phương pháp nhận biết các khí không màu đựng trong các bình riêng biệt: propan, propen, propin. Viết PTHH xảy ra (nếu có)?

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 21
Tháng 05 : 154
Năm 2021 : 7.414