Môn Hóa lớp 12

BÀI TẬP KHỐI 12

I. PhÇn tr¾c nghiÖm

1. TÝnh chÊt nµo sau ®©y sai khi nãi vÒ 2 muèi NaHCO3 vµ Na2CO3?

A. ChØ cã muèi NaHCO3 t¸c dông víi kiÒm

B. C¶ 2 ®Òu dÔ bÞ nhiÖt ph©n

C. C¶ 2 ®Òu t¸c dông víi axit m¹nh gi¶i phãng khÝ CO2

D.C¶ 2 ®Òu thuû ph©n t¹o m«i trõ¬ng kiÒm

2. C¸c kim lo¹i cã thÓ tan trong n­­íc ë nhiÖt ®é th­­êng lµ:

A. Li, Ba, Mg B. Ba, Ca, K C. Na, Be, Ca D. K, Cs, Be

3. Hoµ tan 4,6 gam Na vµo nø¬c ®ù¬c dung dÞch X, sôc 3,36 lÝt CO2 vµo dung dÞch X. Muèi nµo ®ù¬c t¹o thµnh

A. Tuú ®iÒu kiÖn ph¶n øng B. NaHCO3 vµ Na2CO3 C.Na2CO3 D. NaHCO3

4. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng

A. Al2O3 lµ mét oxit trung b×nh B. Al(OH)3 lµ mét hidroxit l÷¬ng tÝnh

C. Al lµ mét kim lo¹i l÷¬ng tÝnh D. Al(OH)3 lµ mét baz¬ l÷¬ng tÝnh

5. KhÝ CO2 kh«ng t¸c dông víi dung dÞch nµo?

A. NaOH B. Na2CO3 C.NaHCO3 D.Ca(OH)2

6. Cho 13,6g hçn hîp NaOH vµ KOH t¸c dông víi axit HCl thu ®ù¬c 19,15g hçn hîp muèi clorua. Khèi lù¬ng mçi hidroxit trong hçn hîp ®Çu lµ:

A. 8g vµ 5,6g B. 1,12g vµ 1,92g C. 1,12g vµ 1,6g D. 1,17g vµ 2,98g

7. Cho 5,4 gam Al vµo 100ml dd KOH 0,2M. BiÕt ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn, thÓ tÝch khÝ H2 thu ®­îc lµ:

A. 0,224 lÝt B. 0,448 lÝt C. 0,672 lÝt D. 4,48 lÝt

8. ChØ dïng thªm thuèc thö nµo cã thÓ ph©n biÖt H2SO4, BaCl2, Na2SO4?

A. Quú tÝm B. NaOH C. C¶ quú tÝm vµ bét kÏm D. Bét kÏm

9. Khi cho dd Ca(OH)2 vµo dd Ca(HCO3)2 th×:

A. Cã kÕt tña tr¾ng vµ bät khÝ B. Cã bät khÝ tho¸t ra

C. Kh«ng cã hiÖn tù¬ng g× D. Cã kÕt tña tr¾ng

10. Dung dÞch NaOH t¸c dông víi tÊt c¶ c¸c chÊt trong d·y nµo sau ®©y?

A. HCl, NaHCO3,Mg, Al(OH)3 B.CuSO4, SO2, H2SO4, NaHCO3

C.CO2, Al, HNO3, Cu D. ZnCl2, Al(OH)3, AgNO3, Ag

11. Cho Mg vµ Zn t¸c dông víi dung dÞch H2SO4 dù¬c dung dÞch A, cho NaOH d­ vµo dung dÞch A, kÕt tña sau ph¶n øng lµ:

A. Mg(OH)2 B. MgSO4 vµ Zn(OH)2 C. MgSO4 D.Mg(OH)2 vµ Zn(OH)2

12. HiÖn tù¬ng nµo sau ®©y ®óng khi cho tõ tõ dd NH3 ®Õn d­ vµo dd AlCl3

A. Sñi bät khÝ, dung dÞch vÈn ®ôc do kÕt tña

B. Dung dÞch vÈn ®ôc do t¹o kÕt tña, sau ®ã kÕt tña tan khi cho d­ dd NH3 .

C. Sñi bät khÝ, dung dÞch vÉn trong suèt vµ mµu

D. Dung dÞch vÈn ®ôc do t¹o kÕt tña vµ kÕt tña kh«ng tan khi cho d­ dd NH3

 

II. Tự luận:

1. Nung 30g ®¸ v«i thu ®­îc mét chÊt khÝ kh«ng mµu. Cho khÝ thu ®­îc vµo dung dÞch cã hoµ tan 18,5g Ca(OH)2. H·y tÝnh khèi l­îng muèi thu ®­îc.

2. Cho 31,2g hçn hîp Al vµ Al2O3 t¸c dông víi 500ml dung dÞch NaOH d­ thu ®­îc 13,44 lÝt khÝ H2 (®ktc).

a. TÝnh khèi l­îng tõng chÊt trong hçn hîp ban ®Çu

b. H·y tÝnh nång ®é mol cña muèi thu ®­îc sau ph¶n øng.

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 21
Tháng 05 : 154
Năm 2021 : 7.414