Môn sử 11

BÀI TẬP KHỐI 11

Câu 1: Sự kiện nổi bật nào diễn ra ở Ấn Độ tháng 12-1925?

 1. Đảng Đại hội Dân tộc ra đời B. Đảng Ba-hu-zan Sama thành lập

C. Đảng Cộng sản Ấn Độ thành lập D. Đảng Quốc Đại bắt tay với Đảng Cộng sản

Câu 2: Cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai thể hiện rõ tính chất gì?

 1. Cuộc chiến tranh chính nghĩa, của nhân dân
 2. Cuộc chiến tranh phi nghĩa, giữa các nước đế quốc
 3. Cuộc chiến tranh phi nghĩa, của các tập đoàn tư bản
 4. Cuộc chiến tranh chính nghĩa, bảo vệ hòa bình thế giới

Câu 3: Kết quả quan trọng nhất cuộc Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đem lại là?

 1. Giải phóng các dân tộc Nga khỏi ách áp bức, bóc lột
 2. Mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử nước Nga Xô viết
 3. Đem lại quyền lợi cho công nhân và nhân dân lao động Nga
 4. Đưa nhân dân, các dân tộc Nga làm chủ đất nước, vận mệnh của mình

Câu 4: Ngày 4-5-1919, sự kiện nổi bật nào đã diễn ra ở Trung Quốc?

 1. Phong trào Ngũ tứ bùng nổ
 2. Thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc
 3. Các nhóm cộng sản đã ra đợi ở Trung Quốc
 4. Chủ nghĩa Mác-Lenin được truyền bá vào Trung Quốc

Câu 5: Từ sau cuộc tấn công Gia Định (2-1859), thực dân Pháp buộc phải chuyển sang thực hiện kế hoạch nào?

 1. Kế hoạch “đánh lâu dài” B. Kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh”

C. Kế hoạch “trinh phục từng gói nhỏ” D. Kệ hoạch “đánh chắc, chắc thắng thì đánh”

Câu 6: Tôn Thất Thuyết lấy danh nghĩa vua Hàm Nghi xuống chiếu Cần Vương tại?

 1. Kinh đô Huế B. Căn cứ Tân Sở C. Căn cứ Ba Đình D. Đồn Mang Cá

Câu 7: Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Hương Khê là?

 1. Đề Nắm B. Phạm Bành C .Phan Đình Phùng D. Đinh Công Tráng

Câu 8: Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á diễn ra dưới sự lãnh đạo của?

 1. Giai cấp công nhân B. Giai cấp tư sản dân tộc

C. Các đảng tư sản dân tộc và Đảng Cộng sản D. Các đảng tư sản hợp tác và Đảng Cộng sản

Câu 9: Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, thực dân Pháp chú trọng khai thác lĩnh vực nào?

 1. Nông nghiệp B. Thương nghiệp C. Giao thông vận tải D. Công nghiệp khai thác mỏ

Câu 10: Nội dung nào không phản ánh đúng lý do giai cấp công nhân Việt Nam có thể trở thành người lãnh đạo cuộc cách mạng dân tộc dân chủ?

 1. Có hệ tư tưởng riêng
 2. Đòi quyền dân sinh, dân chủ
 3. Đòi quyền lợi kinh tế, chính trị
 4. Phát triển nhanh về số lượng và có ý thức vươn lên

Câu 11: Phong trào yêu nước do Phan Châu Trinh khởi xướng theo xu hương?

 1. Cộng hòa B. Dân chủ C. Cải cách D. Bạo động

Câu 12: Lãnh đạo cuộc khỏi nghĩa binh lính ở Thái Nguyên là?

 1. Lương Ngọc Quyến B. Trịnh Văn Cấn (Đội Cấn)

C. Đội Cấn và Trần Văn Cao D. Đội Cấn và Lương Ngọc Quyến

Câu 13: Nội dung nào dưới đây không được ghi trong văn bản Hiệp ước Hác-măng (1883)?

 1. Pháp nắm quyền kiểm soát toàn bộ các nguồn lợi kinh tế trong và ngoài nước
 2. Trung Kì do đại diện Pháp trực tiếp điều khiển, ngoại giao do Pháp nắm giữ
 3. Việt Nam đặt dưới sự bảo hộ của Pháp, quy định thể chế chính trị cho ba miền
 4. Chấp nhận các huấn luyện viên, sĩ quan chỉ huy và việc đóng đồn bốt của Pháp

Câu 14: Đảng Cộng sản nào không được thành lập ở các nước Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhât?

 1. Đảng Cộng sản Singgapo B. Đảng Cộng sản Indonexia

C. Đảng Cộng sản Việt Nam, Xiêm D. Đảng Cộng sản Mã Lai, Philippin

Câu 15: Phong trào yêu nước do Phan Bội Châu khởi xướng theo xu hướng?

 1. Cộng hòa B. Dân chủ C. Cải cách D. Bạo động

Câu 16: Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, các nước Đông Dương trở thành trọng tâm tiến hành cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp vì?

 1. Có nguồn nhân lực dồi dào
 2. Là thuộc địa quan trọng và giàu tài nguyên
 3. Bộ máy chính quyền thực dân ở đây mạnh
 4. Có vị trí thuận lợi trong việc tiến hành khai thác thuộc địa

Câu 17: Cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga mang tính chất là cuộc

 1. Cách mạng xã hội B. Cách mạng vô sản C. Cách mạng dân chủ D. Cách mạng dân chủ

Câu 18: Chính sách đối ngoại nổi bật của nhà Nguyễn trước khi thực dân Pháp xâm lược (1858) là

 1. Triều phục nhà Thanh
 2. “ Cấm đạo”, đuổi giáo sĩ phương Tây
 3. Kết giao với triều đình Lào, Campuchia
 4. Mở rộng quan hệ với các nước trong khu vực Đông Nam Á

Câu 19: Tổ chức cộng sản nào đã ra đời ở Trung Quốc năm 1920?

 1. Đảng Cộng sản Trung Quốc
 2. Hội Trung Quốc cách mạng Đảng
 3. Một số nhớm cộng sản ở Trung Quốc
 4. Hội Trung Quốc cách mạng thanh niên

Câu 20: Người chỉ huy anh dũng với câu nói “Bao giờ nước Nam hết cỏ mới hết người Nam đánh Tây” là:

 1. Trương Định B. Trương Quyền C. Nguyễn Trung Trực D. Nguyễn Hữu Huân

Câu 21: Nội dung nào dưới đây không được ghi trong văn bản của Hiệp ước Pa-tơ-nôt (1984)?

 1. Công nhận 19 điều khoản
 2. Thừa nhận Hiệp ước Hác-măng
 3. Thừa nhận Việt Nam là quốc gia phong kiến độc lập
 4. Sửa đổi, bổ sung một số điều nhằm xoa dịu, mua chuộc bọn phong kiến

Câu 22: Địa bàn chính cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy diễn ra tại?

 1. Thái Bình B. Hưng Yên C. Hải Phong D. Nam Định

Câu 23: Khởi nghĩa Yên Thế thất bại là do?

 1. Phong trào mang tính tự phát
 2. Chưa có sự liên kết với các phong trào khác
 3. Thực dân Pháp đủ mạnh để đàn áp, dập tắt phong trào
 4. Nội bộ nghĩa quân mâu thuẫn trong xác định đường lối

Câu 24: Lực lượng to lớn của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ ở Việt Nam là?

 1. Tư sản dân tộc B. Tiểu tư sản C. Công nhân D. Nông dân

Câu 25: Để phục vụ chiến tranh, thực dân Pháp đã thực hiện chính sách nào ở Việt Nam?

 1. Vơ vét, bóc lột kinh tế
 2. Thắt chặt chính sách cai trị về chính trị
 3. Đàn áp các phong trào đấu tranh của nhân dân
 4. Bắt nhân dân đóng nhiều thứ thuế, mua công trái
Bài tin liên quan