Báo cáo năm học 2019-2020

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN VÕ NHAI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP-GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

 

Số: /BC-GDNN-GDTX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Võ Nhai, ngày 28 tháng 7 năm 2020

 

BÁO CÁO

Tổng kết năm học 2019 - 2020

 

Thực hiện hướng dẫn số 1532/SGDĐT- GDTX, ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Sở GD & ĐT tỉnh Thái Nguyên về việc hướng dẫn tổng kết năm học 2019 – 2020 đối với GDTX.

Trung tâm GDNN-GDTX huyện Võ Nhai báo cáo tổng kết năm học 2019-2020 và phương hướng năm học 2010-2021 cụ thể như sau:

PHẦN I

KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM HỌC 2019-2020

I.TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUNG

1. Kết quả thực hiện 09 nhóm nhiệm vụ

1.1 Rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo

+ Tổng số lớp: 39 Lớp.

+ Tổng số học sinh, học viên: 967

Chia ra:

+ Khối GDTXTHPT: 05 lớp; 58 học sinh

+ Hỗ trợ đào tạo: 03 lớp liên thông ĐH Tiểu học, ĐH Mầm non, Đại học Quản lý kinh tế ; 120 học viên.

+ Liên kết đào tạo: 06 lớp; 170 học viên

+ Khối dạy nghề PT: 25 lớp; 619 học sinh.

1.2 Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục.

Trung tâm GDNN-GDTX Võ Nhai đã phối hợp với phòng GDĐT Võ Nhai tổ chức bồi dưỡng thường xuyên đối với giáo viên mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn huyện. Tập trung xây dựng mạng lưới giáo viên cốt cán, huy động giáo viên giỏi từ các trường làm cộng tác viên; đầu tư, trang bị cơ sở vật chất, đặc biệt là các thiết bị ứng dụng CNTT để tổ chức bồi dưỡng giáo viên đạt hiệu quả.

Hiện nay Trung tâm đã được đầu tư phòng họp trực tuyến để làm tốt công tác hướng dẫn bồi dưỡng từ xa.

Cán bộ quản lý, giáo viên Trung tâm tích cực, chủ động trong công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới. Số lượng giáo viên đạt trình độ trên chuẩn của Trung tâm ngày càng cao. Hiện nay Trung tâm có 2/3 CBQL có trình độ thạc sĩ; 6/17 giáo viên có trình độ thạc sĩ.

1.3 Nâng cao chất lượng giáo dục, triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới; đẩy mạnh định hướng nghề nghiệp và phân luồng học sinh sau THCS; đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả giáo dục thường xuyên; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục thể chất cho học sinh bảo đảm an toàn trường học; nâng cao hiệu quả giáo dục dân tộc.

Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực nhằm tạo động cơ và hứng thú học tập cho học viên. Khuyến khích giáo viên sử dụng các phương pháp dạy học tích cực, đa dạng các hình thức tổ chức dạy học nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo và tự học của học viên.

Trung tâm đã thực hiện dạy lồng ghép các nội dung về môi trường, giáo dục pháp luật… trong các môn học.

Tích cực giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống trong các môn học, các hoạt động giáo dục cho học sinh THPT hệ GDTX tại Trung tâm.

- Trung tâm đã tham mưu với UBND Huyện trong việc đề ra chính sách, cơ chế phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể của địa phương nhằm tạo điều kiện thuận lợi để phát triển Trung tâm; tăng cường nguồn lực ủng hộ từ địa phương để xây dựng cơ sở vật chất; tham mưu với Đảng, chính quyền địa phương để phát triển Trung tâm theo hướng đa dạng hoá các loại hình học tập.

- Trung tâm đã huy động cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên nhằm tiếp nhận mọi học viên có nhu cầu học chương trình GDTX cấp THPT với phương châm là nơi đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên, suốt đời cho mọi đối tượng

- Tiếp tục mở và duy trì các lớp học theo chương trình GDTX cấp THPT nhằm nâng cao trình độ văn hóa của đội ngũ cán bộ công chức cấp xã, người lao động. Lớp 11A2, 10A2.

Hạn chế: Công tác tuyển sinh chưa đạt chỉ tiêu theo kế hoạch được giao, do một số học sinh có hoàn cảnh rất khó khăn, không có nhu cầu đi học mà xin đi làm, để giải quyết khó khăn cho bản thân và gia đình. Mặt khác từ khi Trung tâm GDTX được sáp nhập và chuyển về huyện quản lý thì đối tượng học sinh học văn hóa không được tiếp tục hưởng các chế độ chính sách cho học sinh như trước. Đó cũng là lý do lớp gây khó khăn trong công tác tuyển sinh của Trung tâm.

* Đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn, nâng cao chất lượng dạy học chương trình GDTX cấp THPT

- Đã triển khai đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với điều kiện của Trung tâm và đối tượng học sinh nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Gắn với trách nhiệm quản lý của Ban GĐ, tổ trưởng, GVCN, GV bộ môn.

- Đã thực thực hiện đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn: Nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn đã đi sâu vào vấn đề cụ thể, thiết thực của tổ như: Trao đổi rút kinh nghiệm giờ dạy, thảo luận giải pháp dạy học những nội dung kiến thức dài và khó; chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm lớp nâng cao vai trò trong quản lý, tư vấn tâm lý, giáo dục toàn diện, phòng chống bạo lực học đường. Sinh hoạt tổ chuyên môn 2 lần/Tháng. Triển khai, hướng dẫn giáo viên tiếp cận công văn 978/SGDĐT-GDTrH ngày 24/8/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn đánh giá, xếp loại giờ dạy và xây dựng kế hoạch dạy học của giáo viên, tham khảo chuẩn đánh giá xếp loại giờ dạy và thực hiện xây dựng kế hoạch dạy học của giáo viên theo hướng đổi mới.

- Việc đánh giá xếp loại học sinh đã thực hiện nghiêm túc theo thông tư 26, đã khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục.

- Thực hiện việc sử dụng hồ sơ, sổ sách trong Trung tâm được thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 68/BGDĐT- GDTrH ngày 07/01/2014 của Bộ GDĐT.

- Giáo viên đã tích cực ứng dụng CNTT trong quản lý và hỗ trợ đổi mới phương pháp dạy học. Triển khai cho giáo viên soạn bài giảng điện tử E-learning cho học sinh học theo chương trình từ xa.

* Đổi mới phương pháp dạy học

Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực nhằm tạo động cơ và hứng thú học tập cho học viên. Khuyến khích giáo viên sử dụng các phương pháp dạy học tích cực, đa dạng các hình thức tổ chức dạy học nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo và tự học của học viên.

Tích cực đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực nhằm tạo động cơ và hứng thú học tập cho học viên, đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học viên và học sinh theo Thông tư 23/VBHN- BGDĐT, ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ GD&ĐT "V/v ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo chương trình GDTX cấp THCS, THPT.

Quản lý tốt SGK, sách tham khảo và đồ dùng, thiết bị dạy học đồng thời đưa vào sử dụng có hiệu quả trong giảng dạy (100% giáo viên biết sử dụng giáo án điện tử để lên lớp; sử dụng đồ dùng dạy học tối đa trong các giờ có thiết bị...). Do điều kiện Trung tâm chưa có phòng học bộ môn, phòng thực hành nên hiệu quả của việc dạy thực hành cho học sinh chưa cao.

100% giáo viên được bồi dưỡng phương pháp giảng dạy và học tập trong các trường sư phạm phù hợp với yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông. Tham gia đầy đủ và áp dụng có có hiệu quả việc đổi mới phương pháp dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng vào giảng dạy.

Trong các giờ giáo dục ngoại khóa Trung tâm đã đưa nội dung giáo dục khởi nghiệp vào giảng dạy nhằm giúp thanh niên, học sinh và người lao động có được nhận thức đúng đắn về khởi nghiệp, khơi dậy tinh thần tự tạo việc làm, tự thân lập nghiệp, tự chủ, sáng tạo trong việc lựa chọn nghề nghiệp.

Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các tổ chức đoàn thể khác trong Trung tâm tổ chức các hoạt động ngoại khóa như: các hoạt động về nguồn, nói chuyện truyền thống, viếng nghĩa trang liệt sĩ, thắp nến tri ân, các đợt sinh hoạt chính trị “Tiếp lửa truyền thống - mãi mãi tuổi 20”, chăm sóc di tích lịch sử, văn hóa, nghĩa trang liệt sĩ... Đặc biệt, trong những năm gần đây, tổ chức cho học sinh tham gia các phong trào thanh niên tình nguyện, học làm người có ích,... Tổ chức, hướng dẫn, vận động, thu hút học sinh tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao...

1.4 Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp học và trình độ đào tạo.

Môn học ngoại ngữ hiện nay chưa phải là môn học bắt buộc đối với học sinh học tại các Trung tâm GDTX nhưng trong những năm qua Trung tâm GDNN-GDTX huyện Võ Nhai đều bố trí cho các em học đầy đủ để giúp các em tiếp thu được những kiến thức cơ bản của môn học.

Tăng cường nề nếp, kỷ cương, chất lượng hoạt động dạy và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trên địa bàn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người được học tập thường xuyên, suốt đời theo nhu cầu cá nhân. Các kì thi diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế.

1.5 đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục.

Trung tâm đã triển khai đến toàn thể cán bộ giáo viên Nghị quyết 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025; Đề án 117/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ tăng cường ứng dụng CNTT trong giáo dục đào tạo.

Trung tâm đã tích cực tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý và hỗ trợ đổi mới phương pháp dạy học; tăng cường tập huấn chuyên môn, trao đổi thông tin, phổ biến sáng kiến, kinh nghiệm qua mạng; xây dựng "Nguồn học liệu mở" (thư viện) câu hỏi, bài tập, đề thi, kế hoạch bài dạy, tài liệu tham khảo có chất lượng trên website của Bộ. Cán bộ quản lý, giáo viên và học viên tích cực tham gia Diễn đàn trên mạng (http://danhgia.truonghocao.edu.vn) về đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học viên.

- Giáo viên đã tích cực ứng dụng CNTT trong quản lý và hỗ trợ đổi mới phương pháp dạy học. Mỗi giáo viên đều tích cực sử dụng giáo án Powerpoint trong giảng dạy.

Thường xuyên cập nhật số liệu vào hệ thống EMIS theo hướng dẫn chung của Bộ GDĐT đúng tiến độ và chính xác.

1.6 Đẩy mạnh phân cấp và thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục

Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập Trung tâm đã chủ động trong sử dụng kinh phí được giao,đồng thời, tăng cường hiệu quả công việc, nâng cao ý thức tiết kiệm trong sử dụng ngân sách nhà nước của cán bộ, công chức, viên chức.

Trung tâm chủ động xây dựng kế hoạch dạy học/giáo dục theo khung kế hoạch thời gian năm học.

1.7 Hội nhập quốc tế trong giáo dục đào tạo

Trung tâm đã triển khai tới toàn thể cán bộ, giáo viên tầm quan trọng của Chiến lược hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo của Việt Nam giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn 2045.

1.8 Tăng cường cơ sở vật chất bảo đảm chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo

Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất hiện có của đơn vị. Có kế hoạch sửa chữa cơ sở vật chất, sửa chữa máy tính, máy chiếu, cải tạo cảnh quan trung tâm.

Hiện nay Trung tâm đã được đầu tư phòng họp trực tuyến để làm tốt công tác hướng dẫn bồi dưỡng từ xa.

1.9 Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao

Cán bộ quản lý, giáo viên Trung tâm tích cực, chủ động trong công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới. Số lượng giáo viên đạt trình độ trên chuẩn của Trung tâm ngày càng cao. Hiện nay Trung tâm có 2/3 CBQL có trình độ thạc sĩ; 6/17 giáo viên có trình độ thạc sĩ.

II. KẾT QUẢ CỤ THỂ TRÊN CÁC LĨNH VỰC

1. Đánh giá công tác quản lý, chỉ đạo của TTGDNN-GDTX

* Việc triển khai chương trình GDTX cấp THPT

- Đã triển khai đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với điều kiện của Trung tâm và đối tượng học sinh nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Gắn với trách nhiệm quản lý của Ban GĐ, tổ trưởng, GVCN, GV bộ môn.

- Đã thực thực hiện đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn: Nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn đã đi sâu vào vấn đề cụ thể, thiết thực của tổ như: Trao đổi rút kinh nghiệm giờ dạy, thảo luận giải pháp dạy học những nội dung kiến thức dài và khó; chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm lớp nâng cao vai trò trong quản lý, tư vấn tâm lý, giáo dục toàn diện, phòng chống bạo lực học đường. Sinh hoạt tổ chuyên môn 2 lần/Tháng. Triển khai, hướng dẫn giáo viên tiếp cận công văn 978/SGDĐT-GDTrH ngày 24/8/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn đánh giá, xếp loại giờ dạy và xây dựng kế hoạch dạy học của giáo viên, tham khảo chuẩn đánh giá xếp loại giờ dạy và thực hiện xây dựng kế hoạch dạy học của giáo viên theo hướng đổi mới.

- Việc đánh giá xếp loại học sinh đã thực hiện nghiêm túc theo thông tư 26, đã khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục.

- Thực hiện việc sử dụng hồ sơ, sổ sách trong Trung tâm được thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 68/BGDĐT- GDTrH ngày 07/01/2014 của Bộ GDĐT.

- Giáo viên đã tích cực ứng dụng CNTT trong quản lý và hỗ trợ đổi mới phương pháp dạy học. Triển khai cho giáo viên soạn bài giảng điện tử E-learning cho học sinh học theo chương trình từ xa.

- Công tác sinh hoạt chuyên môn

Tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm tổ chức sinh hoạt chuyên môn giữa các trung tâm. Nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học theo hướng dẫn tại công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT. Tổ chức các lớp bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên.

Các tổ chuyên môn thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên trong tổ để có biện pháp nhắc nhở kịp thời những việc thực hiện chưa tốt. Nâng cao hiệu quả của buổi sinh hoạt tổ chuyên môn - chú trọng bàn về công tác chuyên môn, xây dựng nội dung sinh hoạt tổ bám sát các hoạt động của trung tâm, thực hiện nghiêm túc những quy định về chuyên môn.

- Kết quả 2 mặt giáo dục

+ Số học sinh, học viên: 58

+ Học lực

TT

Lớp

Tổng số

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Kém

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

01

10A1

13

 

01

7,7

8

61,5

04

30,8

 

02

10A2

11

 

 

0

0

11

100

0

 

 

 

03

11A1

13

 

 

03

23,1

10

76,9

0

 

 

 

04

11A2

09

 

 

01

11,1

08

88,9

0

 

 

 

05

12A

12

 

 

04

33,3

08

66,7

0

 

 

 

Tổng

58

 

 

09

15,5

45

77,6

04

6,9

 

 

 

 

 

 

- Hạnh kiểm

TT

Lớp

Tổng số

Tốt

Khá

TB

Yếu

Kém

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

01

10A1

13

08

61,5

01

7,7

04

30,8

 

 

 

02

10A2

11

06

54,5

05

45,5

0

0

 

 

 

 

03

11A1

13

08

61,5

03

23,1

02

15,4

 

 

 

 

04

11A2

09

04

44,4

05

55,6

0

0

 

 

 

 

05

12A

12

07

58,3

05

41,7

0

0

 

 

 

 

Tổng

58

33

56,9

19

32,8

06

10,3

 

 

 

 

 

* Giải pháp tăng cường kiến thức cho học viên, ôn thi tốt nghiệp cho học viên GDTX

Với diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19. Năm học 2019-2020 là một năm có nhiều sự thay đổi trong đào tạo, chương trình học. Nhưng Trung tâm luôn đảm bảo cao nhất việc truyền thụ kiến thức cho học sinh với phương châm của Bộ Giáo dục “Dừng đến trường nhưng không dừng học”, các giáo viên quan tâm sát sao tới bài vở của học sinh, tìm mọi biện để giao bài cho học sinh. Khi học sinh đến trường sau nghỉ dịch Trung tâm đã bố trí thời khóa biểu hợp lý để bổ túc kiến thức cũ và truyền đạt kiến thức mới.

Sau khi kết thúc chương trình, Trung tâm đã bố trí lịch ôn thi tốt nghiệp cụ thể 4 môn Toán, Văn, Sử, Địa cho học sinh khối 12 trong tháng 6, tháng 7. Đồng thời Trung tâm đã cử giáo viên hướng dẫn học sinh ôn tốt nghiệp trực tuyến qua các bài giảng được phát sóng trên Đài truyền hình Thái Nguyên.

Đã tổ chức thi thử tốt nghiệp đợt 2 theo lịch của Sở GD&ĐT ngày 15,16/7/2020. Kết quả 100% đủ điều kiện tốt nghiệp.

* Công tác hỗ trợ các Trung tâm HTCĐ

Trung tâm GDTX huyện Võ Nhai đã tăng cường các hoạt động tư vấn, hỗ trợ các TTHTCĐ bằng cách phân công giáo viên của Trung tâm trực tiếp phụ trách các TTHTCĐ xã để tư vấn, hỗ trợ điều tra nhu cầu học tập của nhân dân địa phương. Hình thành mạng lưới giáo dục không chính quy, hỗ trợ cho sự phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, sức khỏe và bảo vệ môi trường nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân tại địa phương.

Trung tâm liên tục phối hợp với các Trung tâm HTCĐ các xã mở các lớp chuyên đề bồi dưỡng kiến thức về khoa học kỹ thuật như chăn nuôi, trồng trọt, chăm sóc gia súc, gia cầm…

* Việc tổ chức bồi dưỡng giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở; phối hợp mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng

Vì chưa có sự chỉ đạo cụ thể của cấp trên và sự phối hợp tích cực của Phòng Giáo dục huyện nên việc tổ chức bồi dưỡng giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở chưa thực hiện được hiệu quả.

Hỗ trợ các trường đại học, cao đẳng tuyển sinh các lớp liên thông, bồi dưỡng giúp cán bộ, giáo viên trên địa bàn huyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

* Việc dạy văn hóa kết hợp với dạy nghề nhằm đẩy mạnh công tác phân luồng học sinh sau THCS.

Trung tâm đã phối hợp với trường Cao đẳng Việt Đức mở các lớp trung cấp nghề cho học sinh học văn hóa tại Trung tâm giúp các em rút ngắn được thời gian học tập, có bằng trung cấp nghề để đi làm sau khi tốt nghiệp THPT.

2. Các nhiệm vụ khác

* Đánh giá các nhiệm vụ GDTX khác thực hiện trên địa bàn.

Thực hiện nghiêm túc các chương trình, nhiệm vụ GDTX theo chỉ đạo của UBND cấp huyện.

* Đánh giá việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý GDTX.

Trung tâm đã triển khai đến toàn thể cán bộ giáo viên Nghị quyết 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025; Đề án 117/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ tăng cường ứng dụng CNTT trong giáo dục đào tạo.

Trung tâm đã tích cực tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý và hỗ trợ đổi mới phương pháp dạy học; tăng cường tập huấn chuyên môn, trao đổi thông tin, phổ biến sáng kiến, kinh nghiệm qua mạng; xây dựng "Nguồn học liệu mở" (thư viện) câu hỏi, bài tập, đề thi, kế hoạch bài dạy, tài liệu tham khảo có chất lượng trên website của Bộ. Cán bộ quản lý, giáo viên và học viên tích cực tham gia Diễn đàn trên mạng (http://danhgia.truonghocao.edu.vn) về đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học viên.

- Giáo viên đã tích cực ứng dụng CNTT trong quản lý và hỗ trợ đổi mới phương pháp dạy học. Mỗi giáo viên đều tích cực sử dụng giáo án Powerpoint trong giảng dạy.

- Thường xuyên cập nhật số liệu vào hệ thống EMIS theo hướng dẫn chung của Bộ GDĐT đúng tiến độ và chính xác.

- Thực hiện nghiêm túc việc cập nhật thông tin, báo cáo trên phần mềm CSDL giáo dục Thái Nguyên và CSDL moet của Bộ Giáo dục.

* Đánh giá công tác tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo GDTX.

- Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất hiện có của đơn vị. Có kế hoạch sửa chữa cơ sở vật chất, sửa chữa máy tính, máy chiếu, cải tạo cảnh quan trung tâm.

- Hiện nay Trung tâm đã được đầu tư phòng họp trực tuyến để làm tốt công tác hướng dẫn bồi dưỡng từ xa.

Trung tâm đã quản lý, sử dụng nguồn kinh phí được giao đảm bảo đúng quy định của pháp luật và thực hành chi tiêu tiết kiệm.

Đã công khai kết quả thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm 2019 và công khai tài chính năm 2019 tại đơn vị. Đã xây dựng dự toán chi ngân sách năm 2020 và được Phòng Tài chính, UBND huyện duyệt.

Đã huy động mọi nguồn vốn để sửa chữa, cải tạo, mua sắm thêm các trang thiết bị dạy học.

Đảm bảo chế độ chính sách cho cán bộ giáo viên. Thanh toán đầy đủ kinh phí cho giáo viên tham gia các lớp tập huấn do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Sau khi Trung tâm GDTX sáp nhập với Trung tâm Dạy nghề của huyện và được đưa về cấp huyện quản lý thì chế độ chính sách đối với đối tượng học sinh dân tộc thiểu số, vùng cao đã không còn được chi trả cho học sinh học tại Trung tâm. Đây cũng là một khó khăn đối với học sinh Trung tâm.

* Đánh giá công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực góp phần đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Cán bộ quản lý, giáo viên Trung tâm tích cực, chủ động trong công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới. Số lượng giáo viên đạt trình độ trên chuẩn của Trung tâm ngày càng cao. Hiện nay Trung tâm có 2/3 CBQL có trình độ thạc sĩ; 6/17 giáo viên có trình độ thạc sĩ.

* Đánh giá công tác báo cáo, thi đua, khen thưởng đối với GDTX của địa phương.

Trung tâm thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo thường xuyên, định kỳ, đột xuất.

Công tác thi đua, khen thưởng của Trung tâm thực hiện theo năm tài chính theo khối thi đua của các cơ quan hành chính cấp huyện. Điều này cũng gây ra khó khăn đối với giáo viên vì kết quả lao động tính theo năm học.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

- Trong năm học 2019-2020, Trung tâm GDNN-GDTX Võ Nhai đã đạt được chỉ tiêu và kế hoạch đề ra.

- Đội ngũ giáo viên đoàn kết, nhất trí cao trong mọi nhiệm vụ; đội ngũ giáo viên luôn tích cực tự bồi dưỡng để nâng cao lý luận chính trị và trình độ chuyên môn.

- Chất lượng đội ngũ luôn ổn định và phát triển.

- Chất lượng giáo dục toàn diện học sinh được quan tâm, không có học sinh vi phạm pháp luật, tỷ lệ học sinh xếp loại học lực từ trung bình trở lên đạt 93,1%, hạnh kiểm từ Khá trở lên đạt 89,7%.

- Các hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, giáo dục pháp luật, giáo dục lý tưởng cách mạng đạo đức lối sống văn hóa cho học sinh được quan tâm tổ chức thường xuyên.

- Tích cực tổ chức cho học sinh tham gia các cuộc thi tuyên truyền và đạt hiệu quả.

2. Tồn tại, hạn chế

- Công tác tuyển sinh khối GDTX-THPT gặp nhiều khó khăn, không tuyển đủ học sinh vào khối 10 theo chỉ tiêu.

- Nhiều học sinh còn thiếu kỹ năng sống trong giao tiếp, trong ứng xử và khả năng tự lập.

3. Nguyên nhân

- Tiếp cận chương trình, tài liệu bồi dưỡng theo hướng đổi mới của giáo viên còn chậm.

- Công tác tuyển sinh khối GDTX-THPT gặp nhiều khó khăn, không tuyển đủ học sinh vào khối 10 theo chỉ tiêu, vì điểm sàn vào các trường phổ thông trên địa bàn quá thấp, các trường phổ thông cũng tuyển chưa đủ chỉ tiêu.

- Số lượng học sinh vào học tại Trung tâm hầu hết là các học sinh không đủ điều kiện vào các trường công lập, học viên là cán bộ cấp xã nghỉ học đã lâu, hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, ở vùng sâu vùng xa của huyện, chất lượng đầu vào thấp nên công tác giảng dạy, học tập cũng gặp nhiều khó khăn nhất định.

- Các Trung tâm học tập cộng đồng hầu hết chưa có cơ sở vật chất, trang thiết bị ban đầu, các Trung tâm HTCĐ chưa vào cuộc trong việc thực hiện điều tra nhu cầu học tập của nhân dân để phối hợp với Trung tâm GDNN-GDTX mở các lớp học nhằm đáp ứng nhu cầu người học trên địa bàn.

- Học sinh được gia đình chăm lo, không để các em tự lập nên ứng xử trong cuộc sống hạn chế.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM HỌC 2020-2021

I. NHIỆM VỤ, CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2020-2021

Trên cơ sở hoạt động của Trung tâm GDNN-GDTX huyện Võ Nhai đã thực hiện trong năm học 2019-2020. Qua đó phát huy những mặt tích cực đã làm được và khắc phục những hạn chế. Nay, Trung tâm GDNN-GDTX huyện Võ Nhai lập kế hoạch tổng thể trọng tâm năm học 2020-2021như sau:

- Tiếp tục tăng cường công tác giáo dục tư tưởng và nhận thức trong cán bộ quản lí, giáo viên và học sinh để duy trì tốt việc thực hiện nề nếp kỉ cương trong đơn vị.

- Thực hiện tốt quy chế chuyên môn: Công tác quản lí chỉ đạo chuyên môn, kế hoạch, tiến độ chương trình, quản lý hồ sơ, kiểm tra, dự giờ, tổ chức kỳ thi theo đúng quy chế chuyên môn và hướng dẫn của Sở GD&ĐT tỉnh Thái Nguyên và của Bộ GD&ĐT.

- Cải tiến phương pháp dạy học: vận dụng tốt phương pháp nêu vấn đề kết hợp phương pháp hỏi đáp, phương pháp tích hợp và các phương pháp cổ truyền trong quá trình giảng dạy và học tập. Đưa công nghệ thông tin vào giảng dạy đối với tất cả các môn học. Tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng dạy học, tích cực đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học viên và học sinh. Từ đó nâng cao hiệu quả đào tạo, thu hút học sinh vào học tại Trung tâm.

- Đổi mới mục tiêu đào tạo, nội dung giáo trình: Thực hiện giảng dạy theo SGK mới lớp 10, 11, 12 theo quy định của Bộ GD&ĐT. Thực hiện phân phối chương trình lớp 10, 11, 12 theo quy định của Sở GD&ĐT Thái Nguyên.

- Tham gia đầy đủ và áp dụng có hiệu quả việc đổi mới phương pháp dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng vào bài giảng.

- Thực hiện nghiêm túc và đúng quy chế các kì thi.

- Tăng cường kiểm tra toàn diện về công tác chuyên môn, công tác thi đua, công tác quản lí tài chính. Chú trọng thực hiện 3 công khai, 4 kiểm tra tại đơn vị.

- Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”. Không ngừng đẩy mạnh việc giáo dục nhân cách và rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh.

- Tiếp tục tổ chức tốt các phong trào thi đua trong đơn vị. Tham gia đầy đủ các hoạt động thi đua do Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Thái Nguyên phát động.

- Tăng cường quản lí chất lượng đào tạo và đầu tư xây dựng CSVC, thiết bị dạy học.

- Hỗ trợ các Trung tâm HTCĐ trong việc tổ chức các lớp chuyên đề, các lớp đào tạo nghề ngắn hạn, các lớp tin học và chuyển giao công nghệ, từ đó góp phần giúp mô hình hoạt động của các TTHTCĐ theo hướng bền vững, linh hoạt và hiệu quả. Phối hợp tốt với các Trung tâm HTCĐ để mở rộng các hình thức đào tạo xuống cơ sở đáp ứng nhu cầu học tại chỗ của nhân dân.

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ, minh bạch tài chính, xây dựng quy chế, quy định làm cơ sở tổ chức thực hiện, công khai hiệu quả đào tạo, xây dựng tốt sự đoàn kết nội bộ.

 

II. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

- Đề nghị Sở GD&ĐT quan tâm, đầu tư thiết bị dạy học đảm bảo điều kiện giảng dạy và học tập cho CBGV, học sinh.

Trªn ®©y lµ kÕt qu¶ ®· ®¹t ®­îc trong n¨m häc 2019-2020, qua ®ã ®Þnh h­íng cho kÕ ho¹ch thùc hiÖn nhiÖm vô n¨m häc 2020-2021 cña Trung t©m GDNN-GDTX huyÖn Vâ Nhai, ®Ò nghÞ c¸c cÊp l·nh ®¹o t¹o mäi ®iÒu kiÖn gióp ®ì ®Ó Trung t©m hoµn thµnh tèt nhiÖm vô n¨m häc theo kÕ ho¹ch ®­îc giao.

 

Nơi nhận:

- Phòng GDCN-GDTX Sở GD&ĐT (B/c);

- Lưu HC.

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Hà Việt Hồng

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 21
Tháng 05 : 154
Năm 2021 : 7.414